Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2014

seito
0066 1dc4
Reposted frombitner bitner

January 29 2014

seito

January 22 2014

seito
Matematyka

kiedy byłem
nieparzysty

liczyłem
tylko na siebie

otaczały mnie
same niewiadome
i wzory
do naśladowania

mnożyły się kłopoty
a dzielić ich
nie było z kim

bywałem głupcem
do kwadratu
a później
odejmowałem sobie
od ust
myśląc tylko
o procentach

budziłem się wtedy
poza nawiasem
społeczeństwa

i tak
dodawałem
dzień do dnia
noc do nocy

kiedy byłem
nieparzysty
daleko mi było
do potęgi
...
(wszystko
stało się prostsze
odkąd jestem
podzielny
przez
dwa)
— Wrocław, 18.02.2005
Reposted fromzaru zaru viaspes spes
seito
5135 ba63
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaspes spes
seito
Reposted frommeem meem viaspes spes
seito
8818 7eaf 500
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viaspes spes
seito
4379 2b33
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viaspes spes
seito
9875 8b04
Edward Stachura w wieku 21 lat

Co noc,
To szloch
I rozpacz.
Reposted fromspes spes
seito
9094 942e 500
Reposted fromgosiao gosiao viaspes spes
seito
7582 6384 500
Reposted frommyszy-spolka-zoo myszy-spolka-zoo viaspes spes
seito
1405 2214
Reposted frompowderednose powderednose viaspes spes

January 21 2014

7741 621c
seito
Reposted fromargasek argasek
seito
7885 c6dd
Reposted fromtimetolove timetolove
seito
6116 13db
sesja
Reposted fromtheworstnightmare theworstnightmare

January 19 2014

seito
9022 5665
Reposted fromparanoiac paranoiac

January 08 2014

seito
9533 67fe 500
seito
9875 4684
Reposted fromchrisi87 chrisi87
seito
9919 a99d

December 03 2013

seito
2671 3dc8
Reposted fromtoft toft
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl